title
پنج شنبه 13 مرداد 1390 کد خبر: 1 لینک کوتاه 7731

صدورپروانه کسب ایثارگران

ضوابط صدور پروانه کسب جهت جانبازان آزادگان و خانواده شهدا

ماده 1. وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت ماده 79 قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نامبرده می‌شوند . در صورتی که محل کسب ملکی یااجاره ای می باشند ، اقدام کنند .

الف ) جانباز ، همسر جانباز ، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کار افتاده .

ب) آزاده ، همسر آزاده ، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده ، همسر آزاده از کار افتاده .

ج) کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر ، فرزند و والدین ، خواهر و برادر .

ضوابط صدور پروانه کسب جهت جانبازان آزادگان و خانواده شهدا     
 

ماده 1. وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت ماده 79 قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نامبرده می‌شوند . در صورتی که محل کسب ملکی یااجاره ای می باشند ، اقدام کنند .

الف ) جانباز ، همسر جانباز ، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کار افتاده .

ب) آزاده ، همسر آزاده ، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده ، همسر آزاده از کار افتاده .

ج) کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر ، فرزند و والدین ، خواهر و برادر .

ماده 2. هر فرد متقاضی موضوع این آیین نامه باید قبل از سپردن هر گونه تعهد اجاره و یا خرید محل به منظور هماهنگی و اخذ آگاهی لازم حسب مورد به واحدهای ذیربط در بنیاد شهید و امور ایثارگران مراجعه نماید .

تبصره 1: درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب به ترتیب وصول با ذکر شماره و تاریخ در دفتر واحد مربوطه ثبت و رسید آن به متقاضی تسلیم می‌گردد . واحد مربوط موظف است پس از بررسی در صورتی که متقاضی واجد شرایط واحد مربوط و مفاد این آیین نامه باشد نسبت به صدور معرفی نامه جهت متقاضی دریافت پروانه کسب به وزارت بازرگانی اقدام نمایند .

تبصره 2: منظور از وزارت بازرگانی در این آیین نامه در مراکز استانها سازمانهای بازرگانی و در شهرستانها مدیریت و یا نمایندگی بازرگانی شهرستان ها می باشد .

ماده 3- اتحادیه صنف پس از دریافت معرفی نامه متقاضی از وزارت بازرگانی از محل مورد تقاضا بازدید و با توجه به تسهیلات پیش بینی شده در این آیین نامه نظر خود را حداکثر ظرف یک هفته به وزارت بازرگانی اعلام می نماید . در صورتی که اتحادیه صنف ظرف مدت تعیین شده اعلام نظر ننماید وزارت بازرگانی راسا اقدامات مقتضی معمول می دارد .

تبصره : تسهیلات در نظر گرفته شده مانع از اقدامات افراد برای استفاده از قانون نظام صنفی خصوصاً تبصره 3 ماده 12 نخواهد بود .

ماده 4- وزارت بازرگانی به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت رسیدگی به درخواست متقاضیان در موارد ذیل اقدام می نماید .

1.       کاهش حداقل مساحت واحد صنفی تا 40 درصد .

2.       کاهش حدود صنفی تا 50 درصد

3.    در صورتی که ابزار و تجهیزات کار برای افراد موضوع این آیین نامه در هنگام تقاضا موجود نباشد اخذ تعهد از متقاضی برای فراهم نمودن ابزار و تجهیزات مربوط ظرف مدت 6 ماه .

تبصره : افراد صنفی موضوع این آیین نامه ، مشمول مفاد تبصره 2 ماده 49 قانون نظام صنفی نمی گردد .

ماده 5- وزارت بازرگانی موظف است در صورت احراز شرایط مندرج در ماده 4 این‌ آیین نامه با اخذ مدارک ذیل نسبت به تکمیل پرونده متقاضی اقدام نماید .

1.       فتوکپی شناسنامه عکس دار 2 برگ

2.       عکس جدید 6 قطعه

3.       گواهی پایان تحصیلات ابتدایی یا سواد خواندن و نوشتن به استثنای متقاضیانی که سن آنها بیش از 45 سال باشد .

4.    کارت معاینه بهداشتی متقاضی و تاییدیه بهداشتی محل کسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی می باشند .

5.       موافقت اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی

6.       مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل فنی و براساس تبصره ماده 13 قاتون نظام صنفی .

تبصره : چنانچه متقاضی واجد شرایط لازم جهت اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب کافی است و این موضوع بایستی در پروانه کسب با قید عبارت (این پروانه در صورت اشتغال یک نفر دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی معتبر است ) منظور گردد .

7.     فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا ارایه قرار دادهای منعقده فی‌مابین پروانه کسب یا ادرات و سازمان های دولتی ، نهادها ، شهرداریها ، شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای تحت پوشش سازمان های دولتی و نهادها .

تبصره : در صورت تغییر مکان واحد صنفی مشمول این آیین نامه وزارت بازرگانی موظف است با رعایت تسهیلات این آیین نامه ومعرفی واحد ذیربط نسبت به تعویض پروانه کسب جهت محل جدید اقدام نمایند .

8.     گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا ارایه گواهی لازم مبنی بر طرح پرونده متقاضی در حوزه نظام وظیفه عمومی (مطابق ماده 10قانون خدمت وظیفه عمومی ) برای افراد مشمول قانون نظام وظیفه عمومی .

9.    ارایه گواهی و یا قبض پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری جهت واحدهای صنفی که قبل از تاریخ قانون نظام صنفی (24/12/1383) دایر گردیده اند .

10.  ارایه پایان کار تجاری و یا اداری و یا کارگاهی و یا ارایه گواهی لازم از شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی که بعد از تاریخ تصویب قانون صنفی دایر گردیده اند .

تبصره : در صورت عدم احراز شرایط مندرج در این ماده مراتب توسط وزارت بازرگانی ظرف مدت یک هفته به واحد مربوط منعکس می گردد .

ماده 6 - در صورت تکمیل مدارک فوق الذکر ، وزارت بازرگانی نسب به صدور پروانه کسب متقاضی اقدام و پرونده مربوطه را جهت اقدامات قانونی بعدی به اتحادیه ذیربط ارسال می دارد .

تبصره 1: اتحادیه موظف است با دریافت حق عضویت سالانه جهت افراد مشمول این آیین نامه که پروانه کسب تحصیل نموده اند کارت عضویت صادر نماید .

ماده 7- در شرکتها ، پروانه کسب به نام شرکت با ذکر نام مدیر عامل و در مشارکت های مدنی پروانه به نام واحدی از شرکا و با رضایت کتبی سایر شرکا و با قید عبارت مشارکت مدنی در پروانه کسب صادر می‌گردد .

ماده 8- شرکت های تعاونی صنفی موظفند افراد مشمول این آیین نامه را با داشتن پروانه کسب از وزارت بازرگانی وکارت عضویت از اتحادیه ذیربط به عضویت بپذیرند .

ماده 9- مدت اعتبار پروانه های کسب افراد مشمول این آیین نامه از تاریخ صدور به مدت 10 سال می باشد و تمدید آن توسط اتحادیه صنف ذیربط با ارایه گواهی پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری ، گواهی دال بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات گواهی بهداشت فردی و محل کسب از وزارت بهداشت،‌درمان و‌آموزش پزشکی برای واحدهای مشمول قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی خواهد بود.

تبصره 1: اتحادیه ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند ، همچنین کلیه سازمان های ذیربط موظفند با اولیت نسبت به اعطای تسهیلات وامکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده کسب اقدام کنند .

تبصره 2: دارندگان پروانه کسب مشمول این آیین نامه موظف به رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های اتحادیه های صنفی مربوط منطبق با قانون نظام صنفی خواهند بود .

ماده 10- در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدورالمثنی با رعایت ضوابط مربوطه و استشهاد محلی باتأیید واحد ذیربط بلامانع خواهد بود .

ماده 11- افراد مشمول این آیین نامه می‌توانند جهت اداره واحد صنفی خود تأیید واحد مربوطه اقدام به معرفی مباشر واجد شرایط به اتحادیه صنف ذیربط نمایند . اتحادیه موظف است نسبت به صدور کارت مباشرت اقدام نماید .

تبصره 1: صاحب پروانه کسب و مباشر وی به صورت تضامنی کلیه مسئولیت های که به لحاظ قانونی به عهده صاحب پروانه کسب می باشد را بر عهده خواهد داشت .

تبصره 2: صاحب پروانه کسب موظف است در صورت عزل و یا فوت مباشر در اسرع وقت مراتب را به اتحادیه مربوطه اعلام نماید .

تبصره 3: صدور کارت مباشرت مستلزم عقد قرار دادی بین فرد صنفی و مباشر می‌باشد و یک نسخه قرار داد مذکور در پرونده فرد صنفی ضبط خواهد شد .

ماده 12- افراد صنفی موضوع این‌ آیین نامه می‌توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر ، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی و اخذ گواهی ابطال از اتحادیه صنفی و سازمان و یا اداره بازرگانی مربوط ، در محل جدید با رعایت مفاد این آیین نامه ، پروانه کسب معوض دریافت دارند .

ماده 13- پروانه های کسب موضوع افراد مشمول این آیین نامه در چهار نسخه صادر ، و اصل آن به متقاضی تحویل ، یک نسخه جهت اطلاع واحد مربوطه ، نسخه سوم جهت ضبط در پرونده صنفی متقاضی و نسخه چهارم در سازمان یا اداره صادرکننده نگهداری می شود .

ماده 14- این آیین نامه در 14 ماده و 13 تبصره در اجرای ماده 79 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی تهیه و در تاریخ 6/4/1383 به تصویب وزیر بازرگانی رسید .طراحی و پیاده سازی: راد وب