title
دوشنبه 29 آبان 1396 کد خبر: 382 لینک کوتاه 2187

عوارض کسب و پیشه

بر اساس نامه شماره 110/9/5275 مورخ 1396/07/02 اتاق اصناف به استحضار می رساند همکاران از پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری سال های 92و93و94 معاف می باشند  و جهت دریافت تخفیف سال های 95 ، 96 و قبل از 92 به مقدار 26 درصد تاپایان آبان ماه و از ابتدای آذر ماه تا پایان سال 96 به مقدار 23 درصد نسبت به پرداخت آن اقدام  و یک نسخه از فیش پرداختی را جهت ثبت در پرونده صنفی خود تحویل اتحادیه نمائید .طراحی و پیاده سازی: راد وب