title
دوشنبه 23 خرداد 1401 کد خبر: 892 لینک کوتاه 7

نظارت بر اصالت پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده های غذایی

همکاران محترم نظر شما را به تصویر نامه اتاق اصناف اهواز و ضمایم آن در خصوص نظارت بر اصالت پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده های غذایی، جلب می نمایم.طراحی و پیاده سازی: راد وب