title
شنبه 02 مهر 1390 کد خبر: 29 لینک کوتاه 7562

فصل ششم : کمیسیون نظارت

ماده 48- کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و در سایر شهرستانهای هر استان با ترتیب زیر تشکیل می‌گردد:

الف- در شهرستانهای مراکز استانها

- مدیران کل یا روسای سازمانهای زیر:

بازرگانی( رئیس کمیسیون(

امور اقتصادی و دارایی

بهداشت، درمان و آموزش پزشکیطراحی و پیاده سازی: راد وب